Tietosuojaseloste

Seloste 1

TietosuojaSeloste

Kauppilan Metsästysseura ry:n jäsenten henkilötietojen käsittely

 

Tietojenkäsittely pähkinänkuoressa

Yhdistys käsittelee jäsenistön henkilötietoja yhdistystoiminnan ylläpitämiseksi, tapahtumien järjestämiseksi ja yhdistyslain mukaisen jäsenluettelon ylläpitämiseksi.

Henkilötiedot kerätään ensisijaisesti jäseneltä itseltään.

Yhdistys käsittelee vain niitä tietoja, jotka ovat tarpeellisia Yhdistyksen määrittelemiä käyttötarkoituksia varten.

Henkilötietoja luovutetaan säännöllisesti Suomen Metsästäjäliitolle, joka tarvitsee tietoa jäsenyhdistysten jäsenyyden vahvistamiseksi sekä tarjoaa Yhdistyksen jäsenille jäsenetuja ja -palveluita. Suomen Metsästäjäliitto voi käsitellä henkilötietojasi myös liiton ja Yhdistyksen toimintaan liittyvän suoramarkkinoinnin lähettämiseksi lainsäädännön sallimilla tavoilla

Vain niillä Yhdistyksen edustajilla, joilla on tarve käsitellä henkilötietoja vastuutehtäviensä tai asemansa hoitamiseksi, on pääsy henkilötietoihin.

Jäsen eli rekisteröity voi itse vaikuttaa siihen, miten Yhdistys käsittelee jäsenen henkilötietoja. Tässä selosteessa kerrotaan rekisteröityjen oikeuksista ja siitä, miten oikeuksia voi käyttää.

Rekisterinpitäjä

 

Kauppilan Metsästysseura ry. Y-tunnus 0892812-9

64700 Teuva

YhteysTIEDOT TIETOSUOJA-ASIOISSA

Tietosuojaan liittyvät yhteydenotot:

 

Pentti Sahuri

kauppilan.ms@gmail.com

040 1472530

Käsiteltävät henkilötiedot

 

Jäsenluettelon pakolliset tiedot:

Nimi

Kotipaikkakunta

Edellä mainittujen perustietojen antaminen Yhdistyksille on välttämätöntä, lakisääteisen jäsenluettelon ylläpitämiseksi.

 

Yhdistyksen toimintaan liittyvät tiedot:

Jäsenen yksilöintitiedot:

postiosoite (jäsenen valinnan mukaan työpaikalle tai kotiin)

kotimaa

puhelin- ja/tai matkapuhelinnumero

sähköpostiosoite

sukupuoli

syntymäaika

jäsennumero

jäsenyyden alkamis- ja päättymispäivä

Tiedot jäsenen saamista etuuksista kuten Jahti-lehdestä ja Digi-Jahdista

Vastaukset mahdollisesti järjestettyihin jäsenkyselyihin

Jäsenen erityistehtävät ja roolit yhdistyksessä

Tiedot jäsenen osallistumisesta Suomen Metsästäjäliiton tapahtumiin

Jäsenmaksuihin liittyvät tiedot

Jäsenen suoramarkkinointikielto tai -suostumus

Jäsenen tietojenluovutuskielto tai -suostumus

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Jäsenten henkilötietojen käsittelytarkoituksia ovat:

jäsenluettelon ylläpitäminen

tapahtumien järjestäminen

jäsenmaksujen käsittely

kunniamerkkien myöntäminen

mahdolliset jäsenyyteen ja merkkipäiviin liittyvät muistamiset

yhteydenpito ja viestintä

markkinointitarkoituksiin

yhdistyksen toiminnan yleinen kehitystyö

 

KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTEET

 

Lakisääteinen velvoite

Yhdistys käsittelee jäsenen henkilötietoja lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi, kun Yhdistys laatii jäsenistä yhdistyslain mukaisen jäsenluettelon.

Oikeutettu etu

Yhdistyksen oikeus käsitellä rekisteröidyn eli jäsenen henkilötietoja perustuu osin jäsenyyden synnyttämään oikeutettuun etuun.

 

Jäsenen voi kohtuudella olettaa tietävän, että Yhdistys käsittelee hänen henkilötietojaan yhdistystoiminnan yhteydessä. Yhdistys on tehnyt intressipunninnan, jonka perusteella Yhdistys on todennut, että jäsenien perusoikeudet ja vapaudet eivät syrjäytä Yhdistyksen oikeutettua etua käsitellä henkilötietoja jäsenyyden perusteella.

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu Yhdistyksen oikeutettuun etuun. Tässä tapauksessa Yhdistys arvioi, onko henkilötietojen käsittelyn jatkamiselle olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää jäsenen oikeudet ja edut. Jäsenen oikeuksista kerrotaan tarkemmin täällä.

 

Sopimus

Yhdistys käsittelee henkilötietoja myös sopimusten valmistelemiseksi ja täytäntöön panemiseksi esimerkiksi silloin, kun jäsen ilmoittautuu kilpailuun ja tekee Yhdistyksen kanssa sopimuksen hyväksymällä kilpailun ehdot.

Suostumus

Henkilötietoja voidaan käsitellä myös suostumuksen perusteella siinä määrin kuin lainsäädäntö sitä edellyttää, esimerkiksi jos jäseneltä pyydetään suostumus sähköisen suoramarkkinoinnin lähettämiseksi taikka jäsenen kuva tai muita tietoja lisätään Yhdistyksen verkkosivuille. Lisäksi Yhdistys luovuttaa henkilötietoja toiselle rekisterinpitäjälle ajoittain jäsenen suostumuksen perusteella.

henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Henkilötietoja luovutetaan kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

 

Tietoja luovutetaan säännöllisesti Suomen Metsästäjäliitolle, joka tarvitsee tietoa jäsenyhdistysten jäsenyyden vahvistamiseksi sekä liiton jäsenyyteen liittyvien etujen ja palvelujen tarjoamiseksi sekä viestinnän ja markkinoinnin lähettämiseksi. Suomen Metsästäjäliitto luovuttaa jäsenen henkilötietoja edelleen yhteistyökumppaneille jotka tarjoavat Suomen Metsästäjäliiton jäsenyyteen perustuvia etuja ja palveluita, kuten vakuutusyhtiölle ja polttoainealennuksen myöntäneelle huoltoasemaketjulle ja muille nykyisille ja tuleville yhteistyökumppaneille.

 

Suomen Metsästäjäliitto voi ajoittain luovuttaa markkinointiluvan antaneen jäsenen henkilötietoja kolmannelle osapuolelle metsästykseen ja muuhun Yhdistyksen toimintaan liittyviin markkinointitarkoituksiin.

 

Henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu seuraaville palveluntarjoajille, jotka käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun:

Suomen Metsästäjäliitolle nettijäsenrekisterin ylläpitämiseksi

IT-palveluiden toimittajille

Palkanlaskentaa suorittavalle tilitoimistolle

Henkilötietojen siirto kolmanteen maahan

 

Henkilötietoja ei siirretä EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

 

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta tai Yhdistyksen lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseksi.

 

Yhdistys säilyttää jäsenien henkilötietoja niin kauan kuin jäsenyys jatkuu. Entisten jäsenien henkilötietoja säilytetään 6 kuukauden ajan jäsenyyden päättymisestä.

 

Tämänkin jälkeen Yhdistys säilyttää kirjanpitovelvollisuuden täyttämiseksi tarpeellisia henkilötietoja 6 vuoden ajan tilikauden päättymisestä.

 

Yhdistys säilyttää tiettyjä jäsenten perustietoja (nimi, kotipaikka, jäsenyyden alku- ja päättymisvuosi ja kunniamerkit) pysyvästi Yhdistyksen historiikin laatimiseksi. Entinen jäsen voi kuitenkin vastustaa tai rajoittaa tällaisten tietojen käsittelyä perustellusta syystä.

Rekisteröidyn oikeudet: Miten jäsen voi vaikuttaa tietojen käsittelyyn?

Rekisteröity voi käyttää alla kuvattuja oikeuksiaan ottamalla yhteyttä: [sähköpostiosoite]]. Pyynnön voi esittää myös henkilökohtaisesti Yhdistyksen kohdassa 2 viitatulle yhteyshenkilölle, Yhdistyksen puheenjohtajalle tai Yhdistyksen sihteerille.

 

Yhdistys voi tarpeen mukaan pyytää rekisteröityä toimittamaan lisätietoja jotka ovat tarpeen rekisteröidyn henkilöllisyyden varmistamiseksi.

Oikeus saada pääsy tietoihin

 

Rekisteröidyllä on oikeus saada Yhdistykseltä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus saada pääsy rekisteröityä koskeviin henkilötietoihin sekä tietosuoja-asetuksen mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä.

 

Kun rekisteröity käyttää oikeuttaan saada pääsy tietoihin, Yhdistys toimittaa jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista. Jos rekisteröity pyytää useampia jäljennöksiä, Yhdistys voi periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää Yhdistystä oikaisemaan rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset tiedot ilman aiheetonta viivytystä. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla Yhdistykselle lisäselvitystä postitse tai sähköpostitse.

 

Omia tietoja voi oikaista myös itse kirjautumalla jäsenrekisteriin omilla henkilökohtaisilla tunnuksilla. Jäsenrekisteriin pääsee kirjautumaan Suomen Metsästäjäliiton nettisivujen kautta.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada Yhdistys poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos:

henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;

rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut eikä kyseisten tietojen käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;

rekisteröity vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä;

Yhdistys on käsitellyt henkilötietoja lainvastaisesti; tai

henkilötiedot on poistettava Yhdistykseen sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

 

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että Yhdistys rajoittaa henkilötietojen käsittelyä siten, että henkilötietoja saa säilyttämisen lisäksi käsitellä ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella tai oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi taikka toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi, jos:

rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan tietojen paikkansapitävyyden varmistamisen ajaksi;

Yhdistys käsittelee henkilötietoja lainvastaisesti, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan henkilötietojen käytön rajoittamista;

Yhdistys ei tarvitse enää henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi; tai

rekisteröity on vastustanut henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella ja odottaa sen toteamista, syrjäyttävätkö Yhdistyksen oikeutetut perusteet rekisteröidyn vastustamisen perusteet.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

 

Rekisteröidyllä on oikeus saada Yhdistykselle toimittamat henkilötietonsa jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos:

käsittely suoritetaan automaattisesti; ja

käsittely perustuu joko rekisteröidyn suostumukseen tai rekisteröidyn henkilötietojen käsittely on tarpeen sopimuksen täytäntöön panemiseksi taikka sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen rajoittuu menettelyyn, joka ei vaikuta haitallisesti muiden oikeuksiin tai vapauksiin.

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

 

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, jos käsittelylle ei ole olemassa perusteltua syytä.

 

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Suoramarkkinointia tai suoramarkkinointitarkoituksessa suoritettua henkilötietojen käsittelyä ei saa enää tehdä vastustamisoikeuden käyttämisen jälkeen.

OIKEUS PERUUTTAA SUOSTUMUS

 

Siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, on rekisteröidyllä oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa.

oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä on loukattu rekisteröidyn tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksia.

Mistä henkilötiedot on saatu

 

Yhdistys kerää henkilötietoja ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään.

Lisäksi henkilötietoja päivitetään Postin ilmoittamien osoitemuutosten sekä Suomen Metsästäjäliiton ja sen piirien muutosten perusteella silloin, kun jäsen on esittänyt päivitys- tai muutospyynnön Suomen Metsästäjäliitolle tai Metsästäjäliiton piirille.

Henkilötietojen käsittelyn turvallisuus

 

Henkilötiedot säilytetään järjestelmissä, jotka ovat palomuurein, salasanoin tai muuten teknisin ja organisatorisin keinoin suojattuja.

 

Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

 

Ainoastaan niillä yhdistyksen edustajilla joilla on tarve käsitellä henkilötietoja vastuutehtäviensä hoitamiseksi, on pääsy Yhdistyksen käsittelemiin henkilötietoihin.

Teuvalla 03.05.2018

Seloste 2

Tietosuojaseloste Reviirissä säilytettyjä tietoja varten

1. Rekisterin pitäjä

Tätä rekisteriä ylläpitää Kauppilan metsästysseura ry..

2. Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa

3. Rekisterin sisältämien henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisteri sisältää tiedot metsästysvuokrasopimuksista kaikkien seuran vuokraamien metsästysmaiden osalta. Sopimusten pohjalta koostetaan kartta- ja luettelomuotoisia yhteenvetoja esimerkiksi lupahakemuksia varten.

Rekisteri sisältää myös luettelon seuran jäsenistä, joilla on pääsy Reviiri-palvelun tuottamiin tietoihin, pääsykontrollia varten.

4. Rekisterin tietosisältö

Maanomistajien osalta talletetaan seuraavia henkilötietoja:

  • Etu- ja sukunimi
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Maanomistajalta vuokrattujen tilojen rekisterinumerot ja nimet.

5. Tietolähteet

Vuokrasopimusten tiedot tulevat maanomistajilta itseltään vuokrasopimusta täytettäessä. Seuran jäsenet toimittavat omat tietonsa liittyessään seuraan.

6. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja ei luovuteta seuran ulkopuolisille tahoille.

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Teknisistä syistä johtuen tietoja saatetaan siirtää EU:n sisällä esimerkiksi palvelimelta toiselle.

7. Suojaus

Seuran tiedot Reviirissä on suojattu tavanomaisin tietoturva-alan yleisten käytäntöjen mukaisin keinoin. Seuran toimihenkilöt käyttävät henkilökohtaisia tunnuksia, jotka on suojattu salasanoin.

Seuran nimeämien toimihenkilöiden lisäksi henkilötietoihin on pääsy vain Reviiri-palvelun teknisen tuen henkilöstöllä, ja heilläkin vain seuran toimihenkilöiden erillisestä pyynnöstä, esimerkiksi teknistä tukea varten.

Teuvalla 03.05.2018

Kirjoita uusi kommentti: (Napsauta tästä)

123kotisivu.fi
merkkiä jäljellä: 160
OK Lähetetään.
Katso kaikki kommentit

| Vastaa

Uusimmat kommentit

31.07 | 16:21

Kauppilan seuran hirvi- ja peurajahtiin osallistuville kokous Paskoonharjulla 18.8.2019 klo 18:00 Osallistuminen tai edustus tarpeellinen

...
29.05 | 07:23

http://razelherbal.id/
http://razelherbal.id/obat-kolesterol/
http://razelherbal.id/obat-jantung-koroner/
http://razelherbal.id/obat-kanker-payudara/
http://raz

...
18.12 | 19:27
Kenneltoiminta on saanut 4
18.09 | 20:58
Hirvikoirat on saanut 2
Tykkäät tästä sivusta